background
logo
ArxivPaperAI

Search for Dark-Matter-Nucleon Interactions with a Dark Mediator in PandaX-4T

Author:
Di Huang, Abdusalam Abdukerim, Zihao Bo, Wei Chen, Xun Chen, Yunhua Chen, Chen Cheng, Zhaokan Cheng, Xiangyi Cui, Yingjie Fan, Deqing Fang, Changbo Fu, Mengting Fu, Lisheng Geng, Karl Giboni, Linhui Gu, Xuyuan Guo, Chencheng Han, Ke Han, Changda He, Jinrong He, Yanlin Huang, Zhou Huang, Ruquan Hou, Xiangdong Ji, Yonglin Ju, Chenxiang Li, Jiafu Li, Mingchuan Li, Shu Li, Shuaijie Li, Qing Lin, Jianglai Liu, Xiaoying Lu, Lingyin Luo, Yunyang Luo, Wenbo Ma, Yugang Ma, Yajun Mao, Yue Meng, Xuyang Ning, Ningchun Qi, Zhicheng Qian, Xiangxiang Ren, Nasir Shaheed, Changsong Shang, Xiaofeng Shang, Guofang Shen, Lin Si, Wenliang Sun, Andi Tan, Yi Tao, Anqing Wang, Meng Wang, Qiuhong Wang, Shaobo Wang, Siguang Wang, Wei Wang, Xiuli Wang, Zhou Wang, Yuehuan Wei, Mengmeng Wu, Weihao Wu, Jingkai Xia, Mengjiao Xiao, Xiang Xiao, Pengwei Xie, Binbin Yan, Xiyu Yan, Jijun Yang, Yong Yang, Yukun Yao, Chunxu Yu, Jumin Yuan, Ying Yuan, Zhe Yuan, Xinning Zeng, Dan Zhang, Minzhen Zhang, Peng Zhang, Shibo Zhang, Shu Zhang, Tao Zhang, Yang Zhang, Yingxin Zhang, Yuanyuan Zhang, Li Zhao, Qibin Zheng, Jifang Zhou, Ning Zhou, Xiaopeng Zhou, Yong Zhou, Yubo Zhou, Ran Huo
Keyword:
High Energy Physics - Experiment, High Energy Physics - Experiment (hep-ex), High Energy Physics - Phenomenology (hep-ph)
journal:
Phys. Rev. Lett. 131, 191002 (2023)
date:
2023-08-02 16:00:00
Abstract
We report results of a search for dark-matter-nucleon interactions via a dark mediator using optimized low-energy data from the PandaX-4T liquid xenon experiment. With the ionization-signal-only data and utilizing the Migdal effect, we set the most stringent limits on the cross section for dark matter masses ranging from 30~$\rm{MeV/c^2}$ to 2~$\rm{GeV/c^2}$. Under the assumption that the dark mediator is a dark photon that decays into scalar dark matter pairs in the early Universe, we rule out significant parameter space of such thermal relic dark-matter model.
PDF: Search for Dark-Matter-Nucleon Interactions with a Dark Mediator in PandaX-4T.pdf
Empowered by ChatGPT